برگزاري دومين هيئت دانشجويي دانشگاه هاي پيام نور استان تهران